Om Vangjolo

Løyve til Vangjolo kraftverk NVE gjev Vangjolo Kraft AS løyve til å bygge Vangjolo kraftverk i Voss kommune i Hordaland. Kraftverket vil få ein årleg produksjon på om lag 26 GWh, noko som svarar til straumbruken til rundt 1300 husstandar.

Utbygginga vil nytte ei fallhøgd på om lag 485 meter og endre naturleg vassføring på ei ca. 2 km lang elvestrekning. NVE meiner det omsøkte prosjektet vil kunne medføre negative konsekvensar for biologisk mangfald, landskap og friluftsliv. Med avbøtande tiltak som mellom anna auka slipp av minstevassføring, flytting av kraftstasjonen og avlaup tilbake til Vangjolo meiner NVE at tiltaket kan realiserast utan for store belastingar for allmenne interesser.

 Vangjolo eies av Vangjolo Kraft AS
Vangjolo i Voss

Våt romjul på Vangjolo!

Kraftig regnvær og snøsmelting ga mye vann i elven!

vangjolo i voss

Vangjolo kraftverk nesten ferdig!

Nå går vi inn i sluttfasen på prosjektet og ting begynner å gå seg til.

Vangjolo kraftverk i Voss

Vinter på Vangjolo kraftverk

Byggingen av kraftstasjonsfundamenter under tak.

FASE: UTBYGGING

Startet utbygging januar 2015

PROSJEKTLEDELSE
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 495
Lengde rørgate(m) 2150
Effekt (MW) 8,85
Produksjon (GWh/år) 26,7
Minstevannsføring sommer (l/s) 150
Minstevannsføring vinter (l/s) 25