Børge Edvardsen Klingan

Ny leder Clemens Kraft

Børge Edvardsen Klingan (48) er ansatt som ny administrerende direktør i Clemens Kraft. Klingan er i dag utbyggingsdirektør i Clemens Kraft og tiltrer som administrerende direktør fra 1.6.2015

Børge Edvardsen Klingan er utdannet sivilingeniør og bedriftsøkonom. Han har mange års erfaring fra konsulentvirksomhet, kraftbransjen og småkraftvirksomhet. De siste ti årene har Klingan arbeidet mye med forretnings- og prosjektutvikling innenfor vannkraft. Han har også hatt ansvaret for utbygging av rundt 20 kraftverk. Klingan har i tillegg arbeidet med fornybarprosjekter, blant annet innenfor vannkraft.

– Styret er svært tilfreds med at Børge Edvardsen Klingan har takket ja til stillingen som administrerende direktør, sier styreleder Ole-Wilhelm Meyer i Clemens Kraft. – Vi opplevde stor interesse for stillingen, og gjennomførte en grundig prosess med mange gode kandidater. – Etter en nøye vurdering var det gledelig å kunne konkludere med at den beste kandidaten var intern, sier Meyer.

– Å utøve aktivt lederskap, motivere organisasjonen og samtidig sikre vekst og utvikling er viktige momenter for at jeg ønsket stillingen, sier Børge Edvardsen Klingan. – Clemens Kraft er i dag et av Norges mest offensive og målrettede selskaper som utvikler, bygger og drifter småkraftanlegg. Selskapet er i en spennende fase med konsolidering og utvikling.  Når selskapets medarbeidere i tillegg er både hyggelige, profesjonelle og samspilte var det lett å takke ja til stillingen, legger Klingan til.

Fakta

Clemens Kraft er et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets fond.  Selskapet ble etablert for å gjennomføre småkraftutbygging på fondets grunn. De siste årene har Clemens Kraft foretatt oppkjøp av flere småkraft-selskaper.

Clemens Kraft har i dag 14 småkraftverk i produksjon, 25 prosjekter med konsesjon og 19 prosjekter til sluttbehandling hos NVE. I tillegg kommer en portefølje med prosjekter som ikke er fremmet til sluttbehandling.

 

Kontaktpersoner:

Børge Edvardsen Klingan, telefon 916 39 906

Ole-Wilhelm Meyer, telefon 908 45 523.
Meyer er styreleder i Clemens Kraft og direktør i Opplysningsvesenets fond

konsesjon lflikka furstølåna

Nye konsesjoner til Clemens Kraft

Konsesjon til Flikka kraftverk og Furstølåna kraftverk i Flekkefjord 23. februar 2015

NVE har handsama syv søknadar om bygging av småkraftverk og seks anleggskonsesjonar i Flekkefjord og Kvinesdal kommunar i Vest-Agder. NVE gjev løyve til Furstølåna, Sandvand, Flikka, Selura og Gjemlestad kraftverk, medan Vatland og Hamrebakkan kraftverk får avslag.
Dei fem kraftverka som har fått løyve vil til saman produsere om lag 40 GWh i eit medels år, noko som svarar til straumbruken til omlag 2000 husstandar. Dei to prosjekta som fikk avslag, ville samla gitt om lag 22 GWh/år.
Alle dei tre kraftverka i Kvinesdal kommune ynskte å nytte elva Litleåna mellom Galdalsvatnet og Liknes sentrum i Kvinesdal. Gjemlestad kraftverk får løyve, medan Vatland og Hamrebakken kraftverk får avslag.
Dei fire prosjekta i Flekkefjord; Furstølåna, Sandvand, Flikka og Selura, er spreidd på ulike stader i kommunen. Alle kraftverka får løyve.
Vatnet Selura i Flekkefjord allereie er regulert. NVE har gjeve løyve til ei regulering som vil betre tilhøva for mellom anna storaure, landbruk, friluftsliv og næringsinteresser.
Søknadane er handsama samla for å kunne gjere ei heilskapleg vurdering av verknadane av vasskraftverka. For å redusere dei negative verknadane for ålmenne interesser er det sett vilkår til kvart prosjekt som har fått løyve, NVE meiner at nytten av tiltaka er større enn skader og ulemper for private og allmenne interesser.