Clemens Kraft kjøper Tokagjelet vannkraftprosjekt

Nordkraft selger sitt vannkraftprosjekt Tokagjelet (ca. 76 GWh) i Kvam herad til Clemens Kraft. Nordkraft skal være operatør for kraftverket når det kommer i drift. I tillegg er det inngått et samarbeid hvor Nordkraft vil bistå Clemens Kraft med utvikling av prosjekter fremover.

Nordkraft overførte tirsdag eierskapet av Tokagjelet vannkraftprosjekt til CK Kraftholding Vest AS, et selskap eid av Clemens Kraft. Kraftverket vil produsere rundt 76 GWh når det er ferdig utbygd. Dette tilsvarer strømforbruket til rundt 4 750 husholdninger. Prosjektet er et av landets største vannkraftprosjekter som kan være privateid. Kraftverket vil være i drift i løpet av 2020.

Inngår samarbeid
Clemens Kraft og Nordkraft skal fremover samarbeide om prosjektadministrative tjenester for å støtte opp under Clemens Krafts strategi når det gjelder utvikling og bygging av vannkraft. Begge selskaper har lang erfaring og betydelig kompetanse innenfor vannkraftprosjekter.

Videre er selskapene enige om en driftsavtale for Tokagjelet. Avtalen går ut på at Nordkraft skal være operatør for kraftverket, med totalansvar i forhold til drift, vedlikehold og kraftsalg. Dette er en avtale på lik linje med det Nordkraft gjør for Standard Life Aberdeen, Fortum og Ballangen Energi i dag.

Narvik
– Det er veldig positivt og hyggelig at ny eier av Tokagjelet er delvis Narvikbaserte Clemens, og at Nordkraft sammen med Clemens også finner grunnlag for fremtidig samarbeid i forhold til utvikling og drift. Dette bygger videre opp under Narvik som et sentrum for fornybar energi i Nord-Norge, sier Eirik Frantzen, adm. direktør i Nordkraft.

– Vi er meget glade for å ha fått tilslaget på Tokagjelet. I tillegg har vi lagt til rette for et gjensidig godt samarbeid med Nordkraft. Dette er viktige bidrag i vår målsetting om å nå minimum 600 GWh i produksjon innen 2021, sier Børge Edvardsen Klingan, administrerende direktør i Clemens Kraft.

Clemens Kraft hadde ved inngangen til 2018 over 260 GWh i produksjon og 25 kraftverk i drift. I tillegg har selskapet åtte kraftverk under bygging og sju prosjekter under klargjøring for byggestart. Selskapet er et datterselskap av OVF, hvor sveitsiske CPV/CAP Pensionskasse Coop eier 49,9 % av aksjene. Clemens Kraft har hovedkontor i Oslo og er i dag blant de største utbyggerne av småkraftverk i Norge.

Kontaktpersoner:
Børge Edvardsen Klingan, administrerende direktør: borge.edvardsen.klingan@clemenskraft.no. Telefon +47 916 39 906
Eirik Frantzen, administrerende direktør: eirik.frantzen@nordkraft.no. Telefon +47 950 10 002

Vaksvik i Ørskog

Rør til Vaksvik!

Nå nærmer det seg veldig byggestart av Vaksvik kraftverk!

Vaksvik i Ørskog

Lossing av rør

Mandag 12. desember ankom båten med 3.3 kilometer rør som skal brukes til å bygge Vaksvik kraftverk. Rørene, på 1300 mm, 1400 mm og 1500 mm, er levert av Brødrene Dahl.

Føssaberget i Vang

Befaring Føssaberget i Vang kommune

I går, 21. september, inviterte NVE til befaring i forbindelse med sluttbehandling av søknaden om tillatelse til å bygge småkraftverk i Føssaberget, Vang kommune.

Med på befaringen var Skagerak Energi, Clemens Kraft, diverse høringsparter og selvfølgelig NVE. Vi var heldige med været, og det var en relativt enkel trasse og befare. Vi startet i nærheten av der  inntaket er tenkt plassert og avsluttet like ved stasjonsbygningen. Det ble mange stopp på veien for å forklare og svare på spørsmål.

Her er lenke til søknaden.

Aspevika i Narvik

Prøvegraving på Aspevika

I går, 29. juni, var Jørn Garnes og Ronald Karoliussen fra Clemens Kraft å prøvegravde på Aspevika i Narvik.

Dette ble gjort på to plasser, på stasjonstomten og litt lenger opp der bratta starter. på begge plassene var det som forventet veldig gode morenemasser med noe stein.

Dette er masser som en geolog skal se på og vurdere. Entreprenørene bruker disse vurderingene i sine beregninger når de gir pristilbud på prosjektet. Befaring med entreprenører blir torsdag 2. juni.

Aspevikelva er et prosjekt som har 1000 m nedgravd rørgate ned mot stasjonen og 1400 m med boring i fjellet opp til inntaket med Norhard teknologi.

Gudåa i Meråker

Clemens Kraft har fått ny konsesjon

NVE gav Clemens Kraft konsesjon til å bygge Gudåa kraftverk i Meråker kommune i Nord Trøndelag.

Kraftverket vil ha inntak på kote 355, og vil gå i tunell ned til kote 305. Kraftstasjonen vil være på kote 105.

For å ta vare på verdier knyttet til akvatisk miljø og landskap har NVE satt ett krav om minstevannføring på 170l/s i sommersesongen og 85 l/s resten av året.

Gudåa fikk først avslag fra NVE i 2010 på grunn av samlet belastning og konsesvenser for landskap og INON. På samme tid søkt andre prosjekter i området. Det var da søkt om inntak på kote 455 og kraftstasjon på kote 95 ved foten av Kvelvfossen. Søknaden ble endret til kortere vannvei, tunell øverste del og veiløst inntak.

konsesjon lflikka furstølåna

Nye konsesjoner til Clemens Kraft

Konsesjon til Flikka kraftverk og Furstølåna kraftverk i Flekkefjord 23. februar 2015

NVE har handsama syv søknadar om bygging av småkraftverk og seks anleggskonsesjonar i Flekkefjord og Kvinesdal kommunar i Vest-Agder. NVE gjev løyve til Furstølåna, Sandvand, Flikka, Selura og Gjemlestad kraftverk, medan Vatland og Hamrebakkan kraftverk får avslag.
Dei fem kraftverka som har fått løyve vil til saman produsere om lag 40 GWh i eit medels år, noko som svarar til straumbruken til omlag 2000 husstandar. Dei to prosjekta som fikk avslag, ville samla gitt om lag 22 GWh/år.
Alle dei tre kraftverka i Kvinesdal kommune ynskte å nytte elva Litleåna mellom Galdalsvatnet og Liknes sentrum i Kvinesdal. Gjemlestad kraftverk får løyve, medan Vatland og Hamrebakken kraftverk får avslag.
Dei fire prosjekta i Flekkefjord; Furstølåna, Sandvand, Flikka og Selura, er spreidd på ulike stader i kommunen. Alle kraftverka får løyve.
Vatnet Selura i Flekkefjord allereie er regulert. NVE har gjeve løyve til ei regulering som vil betre tilhøva for mellom anna storaure, landbruk, friluftsliv og næringsinteresser.
Søknadane er handsama samla for å kunne gjere ei heilskapleg vurdering av verknadane av vasskraftverka. For å redusere dei negative verknadane for ålmenne interesser er det sett vilkår til kvart prosjekt som har fått løyve, NVE meiner at nytten av tiltaka er større enn skader og ulemper for private og allmenne interesser.