Clemens Kraft er en av de største utbyggerne av småkraftverk i Norge. Vi har 38 kraftverk i drift og 13 under bygging. Våre prosjekter er økonomisk bærekraftige, tar hensyn til miljøet og ivaretar lokale interesser.

Vår historie

Clemens Kraft har solid økonomi og dype, norske røtter. Vår majoritetseier (50,1%) er Opplysningsvesenets fond (OVF) , som siden 1821 har forvaltet store skogs- og jordeiendommer. I dag er Opplysningsvesenets fond underlagt Kulturdepartementet, og virksomheten er hjemlet i Grunnlovens §116. De resterende 49,9 % eies av CPV/CAP Pensionskasse Coop (CPV). CPV ble grunnlagt i 1909 og er pensjonsfondet til den sveitsiske Coop-gruppen. De forvalter omlag 8,5 milliarder Euro. CPV har betydelige investeringer i fornybar energi innen sol- og vindkraft, og Clemens Kraft er deres første vannkraftinvestering.

Clemens Kraft ble opprinnelig etablert for å bygge ut vannkraft der Opplysningsvesenets fond var grunneier og hadde fallrettigheter, men i dag bygger og drifter vi også småkraftverk i samarbeid med andre grunneiere. Denne utviklingen er til dels et resultat av rent økonomiske vurderinger, dels at Clemens Kraft de siste årene har vokst gjennom oppkjøp av andre småkraftselskaper. Selskapet har lagt en strategi for å nå 600 GWh produksjon i 2021.

Gjennomføringsevne

Over hele landet finnes det grunneiere med fallrettigheter på egen eiendom, og lokalsamfunn som ønsker å utnytte de ressursene som finnes. Utfordringen for mange er at de ikke vet hvor de skal begynne, og hvordan de skal få realisert prosjektene. Clemens Kraft tilbyr langsiktige avtaler som bidrar til lokal næringsutvikling.

Vi har dyktige fagfolk som kan følge prosjektet helt fra starten av. Vi gjør forundersøkelser, analyser og kostnadsoverslag. Vi kan bidra med konsesjonssøknad, prosjektering, utbygging og drift. Vi jobber alltid tett med grunneierne, og gir råd om hvilke utbyggingsløsning vi mener er best og vil bidra til langsiktig avkastning. Vi sier også i fra om vi mener prosjektet bør skrinlegges.

Vi tar hensyn til miljøet

Verden trenger ren, fornybar energi, og i Norge har vi rikelig tilgang på den beste kilden av alle: vann. Vannkraft er en fornybar og ren energikilde som verken slipper ut klimagasser eller forurenser nærmiljøet. Nettopp av den grunn mener vi det er viktig å utnytte vannkraftressursene. Skal verden begrense den globale oppvarmingen, må vi dreie energibruken over fra fossile brensler til fornybare energikilder.

Samtidig er vi fullt klar over at også fornybar energi har sin pris, og setter spor etter seg. Vannkraftutbygging fører med seg inngrep i naturen som følge av oppdemming, endret vannføring og bygging av veier og kraftledninger. Dette er inngrep som kan påvirke landskap, fiskebestand og biologisk mangfold.

Ved vannkraftutbygging må lokale hensyn og globale utfordringer veies opp mot hverandre. Våre prosjekter skal være bærekraftige – både for økonomi, miljø og samfunn.