Om Aspevik

NVE gjev Fjellkraft Aspevikelva DA SuS løyve til å byggje Aspevik kraftverk i Narvik kommune i Nordland. Kraftverket vil få ein årleg fornybar produksjon på 17,4 GWh, noko som svarer til straumbruken til rundt 750 husstandar.

Utbygginga vil nytte ei fallhøgd på om lag 700 meter og endre vassføringa på ei 2500 meter lang strekning i Mølnelva i Skjomen. Utbygging vil medføre nokre negative verknader for landskaps- og friluftsverdiar, men NVE meiner det vil vere mogleg å avbøte dei negative verknadene. Det er gjeve løyve mellom anna på vilkår av at vassvegen førast i fjell frå kote 300-350 til inntaket på kote 700. Det er og ein føresetnad at inntaket vert bygd veglaust. For å bøte på verknadane for det biologiske mangfaldet skal det sleppas minstevassføring heile året. Vidare meiner vi at omsynet til reindrifta kan tryggjast med krav om vassveg i fjell og god dialog under planleggings- og anleggsperioden. NVE vurderer nytten av tiltaket som større enn ulempene for allmenne og private interesser, og gir derfor løyve til bygging av Aspevik kraftverk på fastsette vilkår.

Eiere

Aspevik eies av Aspevikelva Kraft AS, og har fakturaadresse Fridtjof Nansens plass 6, 0160 OSLO

Aktuelt om prosjektet

Aspevika i Narvik

Prøvegraving på Aspevika

Prøvegraving på Aspevik kraftverk 29. juni 2015

FASE: UTVIKLING

Fikk konsesjon av NVE 20. mars 2012

PROSJEKTLEDELSE

Jørn Garnes

Prosjektleder: Viggo Olsen
Telefon: 959 19 939
E-post: viggo.olsen@clemenskraft.no

FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 747
Lengde rørgate(m) 3668
Effekt (MW) 4,6
Produksjon (GWh/år) 17,4
Minstevannsføring sommer (l/s) 100
Minstevannsføring vinter (l/s) 15