Om Drøllstølsbekken

Drøllstølsbekken kraftverk vil produsere om lag 9,5 GWh/år i eit medels år, noko som svarar til straumbruken til om lag 445 husstandar.

NVE har lagt vekt på at inngrepa ikkje vil skilje seg ut i Sysendalen sitt landskapsrom, som i stor grad er prega av inngrep knytt til hyttebygging og reiseliv. Av omsyn til landskapet og livet i og langs elva har NVE stilt krav om minstevassføring på 150 l/s om sommaren og 10 l/s i vinterhalvåret, medan søkjaren hadde lagt til grunn ei minstevassføring på 10 l/s heile året.

FASE: UTVIKLING

Fikk konsesjon av NVE 19. desember 2016

KONTAKTPERSON
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 175
Lengde rørgate(m) 1 600
Effekt (MW) 3,7
Produksjon (GWh/år) 9,5
Minstevannsføring sommer (l/s) 150
Minstevannsføring vinter(l/s) 10