Om Engdal

NVE gir Engdal Kraft SUS løyve til å bygge Engdal kraftverk. Prosjektet ligg i Halsa kommune i Møre og Romsdal. Vasskraftverket vil få ein årleg produksjon på 7 GWh. Dette svarar til straumbruken til rundt 300 husstandar.

Produksjonen frå Engdal kraftverk vil vere eit bidrag til å oppfylle politiske målsetjingar om auka satsing på fornybar kraftproduksjon i Noreg. Dei viktigaste problemstillingane i saka er slik NVE ser det, omsynet til fiske og friluftsliv. NVE har sett krav om at inntaket må flyttast noko nedover i elva slik at eit viktig område for natur og friluftsliv blir skåna for inngrep. NVE har og sett krav om at inntaket må flyttast oppstrøms Langbekken av omsyn til sjøaure. NVE meiner at ved å flytte inntaket og kraftstasjonen vil ein redusere ulempene for fiske og friluftsinteresser. NVE vurderer at dei samla negative verknadane av utbygginga kan aksepterast, sett i forhold til nytten av den forventa kraftproduksjonen i Engdal kraftverk. På bakgrunn av dette har NVE gjeve løyve til bygging av i Engdal kraftverk på nærare fastsette vilkår.

Engdal eies av Clemens Kraftverk AS og har fakturaadresse Fridtjof Nansens plass 6, 0160 OSLO

FASE: UTVIKLING

Fikk konsesjon av NVE 18. desember 2013

PROSJEKTLEDELSE
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 265
Lengde rørgate(m) 4400
Effekt (MW) 2,2
Produksjon (GWh/år) 7
Minstevannsføring (l/s) 40