Om Føssaberget

NVE har handsama 5 kraftverksøknader i området og gjev 3 løyve og 2 avslag.

Dei tre kraftverk som har fått løyve, vil produsere om lag 40 GWh i eit middels år, noko som svarar til straumbruken til om lag 2000 husstandar. Prosjekta som fekk avslag kunne samla gitt om lag 30 GWh/år.

Naturmangfald, landskap og fisk har vore sentrale tema i NVEs vurdering av desse prosjekta. NVE har gjeve konsesjon til kraftverka som vi meiner gjev minst konflikt med desse allmenne interessene, og som samstundes vil bidra til produksjon av fornybar energi.

NVE har sett vilkår til det enkelte prosjektet for å redusere dei negative verknadane for allmenne interesser. Etter NVEs vurdering er det ikkje mogleg å gjera tilpassingar som kan bøte på dei negative verknadane for dei to kraftverka som har fått avslag.

FASE: UTVIKLING

Fikk konsesjon av NVE 30. november 2016

KONTAKTPERSON
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 23
Lengde rørgate(m) 900
Effekt (MW) 3,6
Produksjon (GWh/år) 16,4
Minstevannsføring sommer (l/s) 4000
Minstevannsføring vinter(l/s) 2600