Om Gjervalåga

NVE gjev Fjellkraft AS løyve til å bygge Gjervalåga kraftverk i Rødøy kommune i Nordland. Kraftverket vil få ein årleg produksjon på 22,6 GWh, noko som svarer til straumbruken til rundt 1100 husstandar.

Utbygginga vil nytte ei fallhøgd på ca. 250 meter og endre naturleg vassføring på ei 1500 meter lang strekning i Gjervalåga. Vatnet skal førast i tunnel og nedgravne røyr mellom inntak og kraftstasjon.

Av omsyn til naturmiljøet er det gjeve løyve mellom anna på vilkår av at det vert sleppt ei minstevassføring på 200 l/s om sommaren og 25 l/s om vinteren. NVE vurderer utbygginga saman med avbøtande tiltak som akseptabel i høve til allmenne interesser.

Gjervalåga eies av Clemens Kraftverk og har fakturaadresse Fridtjof Nansens plass 6, 0160 OSLO.

FASE: UTVIKLING

Fikk konsesjon av NVE 26. januar 2012

PROSJEKTLEDELSE
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 247
Lengde rørgate(m) 820
Effekt (MW) 5,3
Produksjon (GWh/år) 22,6
Minstevannsføring sommer (l/s) 200
Minstevannsføring vinter (l/s) 25