Om Gudåa

NVE gjev Meråker Kraft AS løyve til å byggje Gudåa kraftverk i Meråker kommune i Nord-Trøndelag. Kraftverket vil med dei fastsette vilkåra produsere om lag 11,2 GWh/år. Dette svarar til straumbruken til om lag 560 husstandar.

NVE legg vekt på at ein utbygging av Gudåa kraftverk vil vere eit bidrag til auka produksjon av fornybar energi med avgrensa effekter for miljø og brukarinteresser.

Utbygginga vil nytte fallet mellom kote 355 og kote 105 i Gudåa. Vassvegen skal gå i tunell frå inntaket og ned til kote 305. Inntaket skal være veglaust. Frå påhugget skal røyrgata være nedgraven langs eksisterande veg ned til kraftstasjonen.

For å ta vare på verdiar knytt til akvatisk miljø og landskap er det sett krav om å sleppe ei minstevassføring på 170 l/s i sommarsesongen og 85 l/s resten av året i Gudåa. Det er sett krav til omlaupsventil i kraftverket.

Med dei fastsette vilkåra meiner NVE at fordelane ved ei utbygging er større enn skadar og ulemper for private og allmenne interesser, og gjev difor løyve til bygging av Gudåa kraftverk.

Aktuelt om prosjektet

Clemens Kraft ready for construction start of the Tokagjelet hydropower plant

Tokagjelet hydropower plant We are pleased to announce the commencemen of construction work at the Tokagjelet hydropower plant, which is the largest power plant in the Clemens Kraft portfolio so far. The 76 GWh production at Tokagjelet is key for the Company in order to reach the target of minimum 600 GWh of small hydro […]

Gudåa hydropower plant – Meråker

Pioneering technology enables long distances directional drilling. Norhard reports on their Facebook page https://www.facebook.com/norhardas/ that «We have started the drilling of the upper part of the Gudå hydropower plant in beautiful surroundings at Meråker. The shaft should be drilled with a diameter of 1.2 meters over a 550 meter (1650 inches) distance.» Watch the movie from riging and […]

Gudåa kraftverk – Meråker

Banebrytende teknologi muliggjør retningsbestemt boring over lang avstand. Norhard melder på sin Facebook-side https://www.facebook.com/norhardas/ om at «Vi er nå godt i gang med boringen av øvre del av trykksjakten til Gudå kraftverk i vakre omgivelser på Meråker. Sjakten skal bores med diameter 1,2 meter over en strekning på 550 meter.» Se film fra opprigging og oppstart […]

FASE: UTVIKLING

Fikk konsesjon av NVE 26. juni 2015

KONTAKTPERSON
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 250
Lengde rørgate(m) 1380
Effekt (MW) 4,6
Produksjon (GWh/år) 11,2
Minstevannsføring sommer (l/s) 170
Minstevannsføring vinter (l/s) 85