Om Kjerringåga

NVE gjev løyve til Kjerringåga, Kaldåga og Neverdalselva kraftverk i kommunane Lurøy og Vefsn.

Dei tre kraftverka som har fått løyve, vil produsere om lag 12,6 GWh i eit medels år, noko som svarar til straumbruken til om lag 1300 husstandar. Reindrift, naturmangfald og landskap har vore sentrale tema i NVE si vurdering av desse prosjekta. NVE har gjeve konsesjon til kraftverka som vi meiner gjev minst konflikt med desse allmenne interessene, og som samstundes vil bidra til produksjon av fornybar energi. NVE har sett vilkår til det enkelte prosjektet for å redusere dei negative verknadane for allmenne interesser.

Kjerringåga i Lurøy

Konsesjon til Kjerringåga

Clemens Kraft har fått konsesjon til å bygge Føssaberge kraftverk!

FASE: UTVIKLING

Fikk konsesjon av NVE 28. april 2017

KONTAKTPERSON
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 108
Lengde rørgate(m) 2 700
Effekt (MW) 4,7
Produksjon (GWh/år) 12,6
Minstevannsføring sommer (l/s) 243
Minstevannsføring vinter (l/s) 24