Om Nedre Klubbvik

NVE har handsama søknadene om bygging av Øvre og Nedre Klubbvik kraftverk i Narvik kommune i Nordland. Vi gjev løyve til å byggje Nedre Klubbvik kraftverk, som vil gje ein årlig fornybar produksjon på 6 GWh. Dette tilsvarar straumbruken til snautt 500 husstandar. Øvre Klubbvik kraftverk får ikkje løyve grunna konfliktar med omsyn til landskap, inngrepsfrie område og reindrift. NVE meiner at ein produksjon i dette kraftverket på om lag 4,5 GWh ikkje veg opp for ulempene ved ei utbygging.

Løyve til Nedre Klubbvik kraftverk
Nedre Klubbvik kraftverk er planlagt med ein installert effekt på 3,44 MW og vil med dei fastsette vilkåra gje ein årleg produksjon på om lag 9,6 GWh. Dette svarar til den årlege straumbruken til snautt 500 husstandar. Utbygging vil mest gje negative konsekvensar for områdets landskapsverdi, men med avbøtande tiltak som slepp av sesongbasert minstevassføring, vassveg i tunnel og minimale inngrep i området reduserast dei negative konsekvensane etter vårt syn til eit akseptabelt nivå. Vidare meiner vi at omsynet til mellom anna reindrifta kan tryggjast med krav om god dialog under planleggings- og anleggsperioden. NVE vurderer nytten av tiltaket som større enn skadane og ulempene for allmenne og private interesser, og gir derfor løyve til bygging av Nedre Klubbvik kraftverk på fastsette vilkår.

Nedre Klubbvik eies av Clemens Kraftverk AS og har fakturaadresse Fridtjof Nansens plass 6, 0160 OSLO

FASE: UTVIKLING

Fikk konsesjon av NVE 17. desember 2010

PROSJEKTLEDELSE
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 185
Lengde rørgate(m) 700
Effekt (MW) 3,4
Produksjon (GWh/år) 6
Minstevannsføring sommer (l/s) 310
Minstevannsføring vinter (l/s) 80