Om Øvre Ullestadåna

Øvre Ullestad kraftverk vil produsere om lag 6,9 GWh/år i ett middels år.

NVE har lagt vekt på landskap og naturmangfold i sin vurdering, og for å redusere de negative konsekvensene har NVE satt som vilkår at kraftstasjonen flyttes oppstrøms til kote 330.

Ullestad og Tverråna kraftverk, som er i drift, ligger lenger ned i elven.

FASE: UTVIKLING

Fikk konsesjon av NVE 20. desember 2016

KONTAKTPERSON
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 114
Lengde rørgate(m) 1 410
Effekt (MW) 2,6
Produksjon (GWh/år) 6,9
Minstevannsføring (l/s) 100