Om Vangjolo

Løyve til Vangjolo kraftverk NVE gjev Vangjolo Kraft AS løyve til å bygge Vangjolo kraftverk i Voss kommune i Hordaland. Kraftverket vil få ein årleg produksjon på 26,7 GWh, noko som svarar til straumbruken til rundt 1300 husstandar.

Utbygginga vil nytte ei fallhøgd på om lag 485 meter og endre naturleg vassføring på ei ca. 2 km lang elvestrekning. NVE meiner det omsøkte prosjektet vil kunne medføre negative konsekvensar for biologisk mangfald, landskap og friluftsliv. Med avbøtande tiltak som mellom anna auka slipp av minstevassføring, flytting av kraftstasjonen og avlaup tilbake til Vangjolo meiner NVE at tiltaket kan realiserast utan for store belastingar for allmenne interesser.

 Vangjolo eies av Vangjolo Kraft AS

Vangjolo produserer nå for fullt

Vangjolo har i august 2018, blitt satt i produksjon. Testkjøring og innkjøring av anlegget har startet. Dette forventes ferdig i løpet av kort tid. Det har vært kjørt diverse tester på full last og dette har til nå vært vellykket. Vangjolo Kraft AS har en forventet årsproduksjon på 26,7 GWh.  

Vangjolo i Voss

Våt romjul på Vangjolo!

Kraftig regnvær og snøsmelting ga mye vann i elven!

Vangjolo kraftverk i Voss

Vinter på Vangjolo kraftverk

Byggingen av kraftstasjonsfundamenter under tak.

FASE: DRIFT

Satt i drift 2017

DAGLIGLEDER
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 495
Lengde rørgate(m) 2150
Effekt (MW) 8,85
Produksjon (GWh/år) 26,7
Minstevannsføring sommer (l/s) 150
Minstevannsføring vinter (l/s) 25