Om Vassvøre/Vossedalselvi

NVE har handsama dei 5 søknadane samla for å kunne gjere ei heilskapleg vurdering av konsekvensar som først kjem fram når sakene blir sett i samanheng. Sakane i Voss har hatt ulike problemstillingar, og NVE har sett få konsekvensar av stor skala, men samla belastning for vassdragsnaturen, anadrom laksefisk og landskap er vurdert.

Fylkesmannen har fremja motsegn mot to av prosjekta; Vassvøre og Nedre Dyrvo. NVE har til dels vore einig i Fylkesmannens vurderingar, men har i førstnemnde prosjekt vurdert at kraftverket likevel bør få konsesjon. Med krav til teknisk utføring av anlegget vil landskaps- og friluftsinteressene verte ivareteke på ein god måte, meiner NVE.

I handsaminga av søknadane har NVE teke særleg omsyn tilanadrom laksefisk i nasjonalt laksevassdrag og tilpassing i landskapet. NVE har lagt vekt på å få fram dei prosjekta som har minst konflikt med ålmenne interesser og som samstundes vil bidra til ein fornybar energiproduksjon. NVE har sett på miljøtilpassingar av dei enkelte prosjekta, for å redusera konflikten med dei ålmenne interessene.

Eiere

Vassvøre kraftverk eies av Vossedalselvi Kraft AS

Aktuelt om prosjektet

Offisiell åpning av Vossedalselvi Kraft AS!

Torsdag 12. oktober 2017 ble det avholdt offisiell åpning av kraftverket i Vossedalselvi Kraft. Grunneiere, entreprenører, journalist fra Avisa Hordaland og ordfører var invitert opp til småkraftverket på Evanger. Grunneierne uttrykte blant annet stor glede og entusiasme over å ha fått en flott vei langt inn i fjellet, hvilket gjør stølene og fjellområdene i sin […]

vossedalselvi/vassvøre kraftverk på voss

Alle rør ferdig lagt på Vossedalselvi!

Fremdeles mye nedbør på Vossedalselvi!

vossedalselvi kraft as

Stasjonsbygning stort sett ferdig på Vossedalselvi!

Stasjonsbygg stort sett ferdig, starter med bygging av inntak.

FASE: DRIFT

Satt i drift mai 2017

PROSJEKTLEDELSE
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 550
Lengde rørgate(m) 3530
Effekt (MW) 7,5
Produksjon (GWh/år) 20,5
Minstevannsføring sommer (l/s) 150
Minstevannsføring vinter (l/s) 20