Slik er prosessen

Clemens Kraft ønsker å være den foretrukne partneren for grunneiere som ønsker å bygge ut egen elv. Det tar tid å realisere et vannkraftprosjekt, men godt forarbeid og god planlegging hindrer unødvendige kostnader og forsinkelser. Vår kompetanse, langsiktighet og norske eierskap er en garanti for et bærekraftig prosjekt. Les mer om søknadsprosessen >

For at du bedre skal forstå hvordan vi jobber, har vi beskrevet prosessen i tre trinn, fra de første innledende vurderinger til ferdig kraftverk i drift.

UTVIKLING

Realisering

For Clemens Kraft er det overordnede målet er å realisere de muligheter som finnes i småkraftmarkedet – enten det er med utgangspunkt i egen portefølje eller sammen med andre. Enten du ønsker å utvikle din egen elv, har fått konsesjon eller allerede har et kraftverk i drift, vil vi gjerne ha kontakt med deg. Har du ikke konsesjon, kan vi hjelpe deg med søknaden.

Vurdering

I Clemens Kraft går vi bare inn i prosjekter vi har tro på. Utgangspunktet er at det foreligger en konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Deretter gjør vi selv en grundig vurdering av prosjektet. Er det gjennomførbart? Vil det være lønnsomt? Har prosjektet lokal støtte? Beslutningsgrunnlaget er hydrologiske beregninger, tekniske utredning, nettilknytning og kostnadsanalyser. Vi vil også kartlegge om det må tas spesielle miljøhensyn.

Kostnadsberegning

Dersom vi mener prosjektet er verdt å gå videre med, lager vi et mer detaljert kostnadsoverslag der både forventet årlig produksjon og kostnad ved utbygging blir beregnet. Beregningene brukes som grunnlag for drøftelser mellom Clemens Kraft og de involverte grunneiere. Drøftelsene munner forhåpentligvis ut i en avtale om et samarbeid  – og en plan for å realisere prosjektet.

UTBYGGING

Etablering

Før vi starter bygging av kraftverket etablerer vi et aksjeselskap som skal stå for utbygging og drift. Selskapet eies ofte i fellesskap av Clemens Kraft og grunneierne. Grunneiere vil i tillegg motta inntekter for fallrettigheter. Vi sørger også for nødvendig finansiering av prosjektet, som oftest gjennom lån i lokal sparebank.

Prosjektering

Før vi kan gå i gang med bygging må vi gjøre en detaljert prosjektering. Ved behov vil vi bruke eksterne eksperter på hydrologi og vannmåling. Vi gjennomfører anbudsprosesser og inngår kontrakter med entreprenører og leverandører. Så langt det er mulig vil vi bruke lokale entreprenører og ressurser. På den måten bidrar prosjektet ytterligere til lokal verdiskapning. I prosjekteringsfasen sørger vi også for å gi god informasjon til alle involverte om prosjektets framdrift og utvikling.

Bygging

Selve byggingen er den mest hektiske og synlige fasen i prosjektet. Byggingen gjennomføres så hensynsfullt som mulig, og i tråd med alle krav fastsatt i konsesjonen. Vi bygger moderne, effektive småkraftverk, skånsomt tilpasset miljøet og i tråd med lokal byggeskikk. Også i denne fasen er det viktig med god kontakt med grunneiere. Utbyggingen styres av erfarne prosjektledere med høy kompetanse innenfor fremdrift, økonomi, HMS og miljø.  Byggeperioden kan være fra ett til to år.

DRIFT

Driftsansvar

Når kraftverket er ferdig tar Clemens Kraft over drift. Vi har den nødvendige kompetanse og de sertifikater som trengs, og sørger for at kraftverket drives innenfor de rammer som konsesjon, lover og regelverk krever.  Vi samarbeider ofte med lokalt personell, og bistår faglig for effektiv og sikker drift av stasjonene.

Produksjon

Kraftverkets lønnsomhet er avhengig av kraftprisen og vannføringen. Målet for driften av det enkelte anlegg er å sikre høyest mulig inntekt basert på den vannføringen som til enhver tid er tilgjengelig.

Vedlikehold

Godt vedlikehold sørger for lang levetid og lavest mulige driftskostnader. Clemens Kraft har mange kraftverk porteføljen, og har derfor god kunnskap om de fleste leverandører av utstyr til småkraftverk. Vi velger det utstyret som passer best og har de laveste levetidskostnadene. I tillegg sørger god planlegging av vedlikehold for minimale produksjonstap.