Innlegg

Vengåa kraftverk får skryt av NVE etter utmerket sluttresultat

«Vengåa kraft får skryt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Bakgrunnen er et tilsyn 22. oktober etter den avsluttete byggefasen.

«Utbygging av Vengåa kraftverk er etter det NVE kan sjå gjennomført i samsvar med godkjent detaljplan for miljø og landskap. Det er NVE si oppfatning at anlegget vart bygd med nøktern arealbruk og framifrå sluttresultat», skriver NVE i rapporten.

På tilsynet deltok Ronald Karoliussen fra Clemens Kraft AS, Einar Mar Johannesson fra Eide & Frilund AS og Katarina Eftevand fra NVE.

Vengåa kraftverk ble offisielt åpnet onsdag 16. oktober.

Vengåa kraftverk er et småkraftverk som vil produsere 11 GWh (gigawattimer) i året, som tilsvarer strøm til 550 boenheter.»

 

Se avisartikkelen til Åndalsnesavis her: Skryt fra NVE for Vengåa kraftverk: «Framifrå sluttresultat»

 

 

 

 

 

 

Tokagjelet currently

The planned production start for Tokagjelet is 2021. The project is currently undergoing an active phase, which inter alia includes the completion of rock blasting work downside the plant area. The contractor also focuses on supportive rock blasting and concrete work at the station site.

Concrete work on the flood wall is completed (picture) which prevents the water from flooding into the station area.

 

Flood wall

 

 

Tokagjelet per dags dato

Tokagjelet har planlagt oppstart av produksjon i 2021. Prosjektet er inne i en aktiv fase med sprengningsarbeid på utløpskanal ferdig utført. Entreprenør er i full gang med forskaling og støpearbeid på utløpskanal, samt arbeider med boring og sprengningsarbeider på stasjonstomt.

Flommuren er ferdig støpt, noe som hindrer vannet fra elven å trenge inn i stasjonstomten.

 

Flommur

 

 

Work at Hellifossen

Work on the pipe line and construction road on Hellifossen is well underway. Pipelaying commencement is scheduled by end of October.

 

Arbeid på Hellifossen

Arbeidene med rørgrøften og anleggsvei på Hellifossen er godt i gang. Rørlegging er forventet å starte i løpe av oktober.

 

Bakkeelva kraftstasjon klar for montasje

Det er fremgang i utbyggingen av Bakkeelva. Vei til inntaksområdet er bygd og trasé for rørgate er klargjort for rørlegging. Rørlegging starter opp i løpet av mai 2019.

Byggearbeid på Kjeldalselva kraftverk

Stasjonsfundament til Kjeldalselva kraftverk er snart ferdig og overbygget starter opp i februar. Generator og turbin er planlagt å monteres inn i juni måned.

Rørgate er lagt fra stasjon og opp til tunnel. Tunnelen er ca 20% ferdig, 200 meter er drevet av totalt 1000 meter.

På inntaket er arbeidene stoppet for vinteren, dette starter opp igjen i april.

Kraftverket skal etter planen ha prøveproduksjon fra høst 2019.

 

Bilder fra byggearbeidet.

Byggestart av Trollekraft

Byggestart går som planlagt.

Kraftverket skal stå ferdig i november 2019 og vil produsere om lag 8 GWh. MK Myklebust er utførende entreprenør.

Bildene fra Brødrene Dahl viser klargjøring for støp av stasjonsfundament og avskoging av trasé.

 

Bilde fra Brødrene Dahl

Clemens Kraftverk acquires Fjærland Kraft AS from Sognekraft and enters into a long term co-operation on operations and management of SSHPPs

Clemens Kraftverk AS, a company in the Clemens Kraft Group of companies, has signed an agreement with Sognekraft AS to acquire 6 small scale hydro power plants in Fjærlandsfjorden in the municipality of Sogndal. Total normal production from these plants is 125 GWh. This compares to the power consumption by more than 6000 homes. The power plants will be taken over with effective date December 31st, 2018.

At the same time, the parties have entered into a long term agreement on operations of hydropower plants in the region, whereby Sognekraft is going to operate these 6 SSHPPs.

  • We are very happy with this agreement, and the long term co-operation agreement with Sognekraft, CEO Børge Edvardsen Klingan of Clemens Kraft says . – Sognekraft and Clemens Kraft are both leading players in the industry, and the new agreement means an important industrial co-operation between the two companies –

After this acquisition, Clemens Kraft has an annual production of approximately 450 GWh from 35 power plants in operation. In addition, the company has 10 power plants under construction, and a number of projects due for further steps towards construction commencement.

Clemens Kraft has as an industrial target to produce minimum 600 GWh within the end of 2021. The company is a subsidiary of Opplysningsvesenets fond (Ovf), that owns 50.1% of the company. The Swiss CPV/CAP Pensionskasse Coop owns the remaining 49.9 % of the stock. Clemens Kraft has its main office in Oslo and is today among the largest owners and developers of SSHPPs in Norway.

  • I am very happy about this agreement with Clemens Kraft, where we in Sognekraft will operate the 6 power plants. We are looking forward to a long-term relationship with Clemens Kraft, including development and operation of power plants in the region, says Terje Bakke Nævdal, CEO of Sognekraft –

Sognekraft has its main operations within production, distribution and sale of power. Sognekraft has concession rights for the power grids in several municipalities in Indre Sogn. The company owns and operates hydro power plants with an annual production of 730 GWh, and markets approximately 700 GWh to end consumers. By the end of 2018, the Sognekraft Group has a staff of 113 persons. Sognekraft has an ambition to grow within production of renewable energy and will be working on several large development projects in the region for the years to come.

Contacts:

Clemens Kraft
Børge Edvardsen Klingan, CEO
borge.edvardsen.klingan@clemenskraft.no
Phone +47 916 39 906

Sognekraft
Terje Bakke Nævdal, CEO
terje.naevdal@sognekraft.no
Phone +47 911 81 056

Clemens Kraftverk kjøper Fjærland Kraft AS fra Sognekraft og inngår langsiktig samarbeid om drift

Clemens Kraftverk AS, et selskap i Clemens Kraft Gruppen, har signert en avtale med Sognekraft AS om å overta 6 småkraftverk i Fjærlandsfjorden i Sogndal kommune. Samlet normalproduksjon ved disse kraftverkene er 125 GWh. Dette tilsvarer forbruket til vel 6000 husstander. Kraftverkene overtas med virkning fra 31. desember 2018.

Samtidig har partene inngått en langsiktig avtale om drift av vannkraftverk i regionen, der Sognekraft skal stå for driften av disse 6 kraftverkene.

  • Vi er meget godt fornøyd med avtalen, og det langsiktige samarbeidet med Sognekraft, sier adm. dir. Børge Edvardsen Klingan i Clemens Kraft. – Sognekraft og Clemens Kraft er begge solide aktører i bransjen, og den nye avtalen innebærer et industrielt viktig samarbeid –

Etter dette oppkjøpet har Clemens Kraft en årlig produksjon på ca 450 GWh fra 35 kraftverk i drift. I tillegg har selskapet 10 kraftverk under bygging og en rekke prosjekter under klargjøring for byggestart. Clemens Kraft har som målsetning å produsere minimum 600 GWh innen utgangen av 2021. Selskapet er et datterselskap av Opplysningsvesenets fond (OVF), som eier 50,1% av selskapet. Sveitsiske CPV/CAP Pensionskasse Coop eier de øvrige 49,9 % av aksjene. Clemens Kraft har hovedkontor i Oslo og er i dag blant de største eierne og utbyggerne av småkraftverk i Norge.

  • Jeg er svært glad for denne avtalen med Clemens Kraft, der vi i Sognekraft skal stå for driften av de seks kraftverkene. Vi ser frem til et langsiktig samarbeid med Clemens Kraft, om utvikling og drift av kraftverk i regionen, sier Terje Bakke Nævdal, adm. dir. i Sognekraft –

Sognekraft har sin hovedvirksomhet innen produksjon, distribusjon og salg av kraft. Sognekraft har konsesjon for strømnettet i flere kommuner i indre Sogn. Selskapet eier og drifter vannkraftverk med en årlig produksjon på 730 GWh, og selger ca 700 GWh til sluttkunder. Ved utgangen av 2018 jobber det 113 personer i Sognekraft-konsernet. Sognekraft har som ambisjon å vokse innen produksjon av fornybar energi og har konkrete planer om flere store utbyggingsprosjekter i regionen de kommende årene.

Kontaktpersoner:

Clemens Kraft
Børge Edvardsen Klingan, adm. Dir.
borge.edvardsen.klingan@clemenskraft.no
Telefon +47 916 39 906

Sognekraft
Terje Bakke Nævdal, adm.dir.
terje.naevdal@sognekraft.no
Telefon + 47 911 81 056

Portfolio Items