Om Brekkefossen

NVE gir Brekkefossen kraftverk AS tillatelse til å bygge Brekkefossen kraftverk i Fjaler kommune i Sogn og Fjordane. Kraftverket vil få en årlig produksjon på 9,6 GWh, noe som tilsvarer strømbruken til 450 husstander.

Brekkefossen kraftverk vil nytte et fall på 89 m i Storelva. Inntaket er planlagt bygd på kote 333 og kraftstasjon på kote 244. Vannveien på ca. 490 m er planlagt nedgravd sør for elva og vi forventer at det må sprenges en ca. 200 m lang grøft som en del av traseen. Fra kraftstasjonen skal eksisterende skogsvei oppgraderes og det bygges en ny vei på 200 m videre opp til inntaket. Middelvannføringa er 1,95 m3/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 5,0 m3/s og en minstevannføring på 100 l/s i perioden 1. mai-30. september og 70 l/s resten av året. Kraftverket skal ha en installert effekt på 3,9 MW noe som vil gi en årlig produksjon på 9,5 GWh. Den planlagte utbyggingen vil gi en redusert vannføring på 690 m lang strekning av Storelva.

Brekkefossen Kraftverk AS har også tidligere søkt om tillatelse til bygging av Brekkefossen kraftverk. NVE avslo da søknaden med den begrunnelsen at tiltaket ville være i konflikt med vassdragets verdi som et markert landskapselement i Vassdalen. I etterkant av vedtaket har Brekkefossen kraftverk AS sendt en endret søknad der inntaket er flyttet til kote 333 nedenfor de mest konfliktfylte områdene.

NVE vurderer det slik at med en utbygging der inntaket plasseres som nå omsøkt, vil tiltaket ikke føre til vesentlige ulemper for allmenheten. Samtidig vil tiltaket gi i overkant av 9 GWh/år i fornybar energiproduksjon. De har på bakgrunn av dette gitt Brekkefossen kraftverk AS løyve til bygging av Brekkefossen kraftverk på nærmere fastsette vilkår.

Brekkefossen kraftverk eies av Brekkefossen Kraftverk AS.

Brekkefossen i Fjaler

Godt i gang på Brekkefossen!

Brekkefossen snart klar for montering av turbiner.

Brekkefossen i Fjaler

Bygging av Brekkefossen kraftverk

Byggingen av Brekkefossen kraftverk går etter skjema!

Brekkefossen i Fjaler

Legging av rør på Brekkefossen!

Legging av rørgate er godt i gang!

FASE: DRIFT

Satt i drift i 2018

KONTAKTPERSON
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 89
Lengde rørgate(m) 490
Effekt (MW) 3,9
Produksjon (GWh/år) 9,6
Minstevannsføring sommer (l/s) 100
Minstevannsføring vinter (l/s) 70

DOKUMENTER