Om Nørlandselva

NVE har handsama fem kraftverksøknadar i Masfjorden kommune i Hordaland. NVE gjev løyve til Nørlandselva, Fossdalen, Sandneselva og Haugsvær kraftverk, medan Sulelva kraftverk får avslag.

Dei fire kraftverka som har fått løyve, vil produsere om lag 29 GWh i eit medels år, noko som svarar til straumbruken til om lag 1450 husstandar. Prosjektet som fekk avslag kunne ha gjeve 9,2 GWh/år.

Søknadane er handsama samla for å kunne gjere ei heilskapleg vurdering av verknadane av vasskraftverka. Landskap og biologisk mangfald har vore sentrale tema i NVE si vurdering. NVE har gjeve konsesjon til kraftverka som vi meiner gjev minst konflikt med desse ålmenne interessene, og som samstundes vil bidra til produksjon av fornybar energi.

FASE: UTBYGGING

Startet utbygging i 2019

PROSJEKTLEDELSE
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 131
Lengde rørgate(m) 1800
Effekt (MW) 4,9
Produksjon (GWh/år) 12,56
Minstevannsføring sommer (l/s) 190
Minstevannsføring vinter (l/s) 70