Om Vengåa

NVE gjev Vengåkraft AS løyve til å byggje Vengåa kraftverk i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Kraftverket vil få ein årleg produksjon på 11 GWh, noko som svarar til straumbruken til rundt 500 husstandar.

I vedtaket har NVE lagt vekt på at ei utbygging av Vengåa vil vere eit bidrag til fornybar energiproduksjon med avgrensa miljøeffektar.

Utbygginga vil gjere nytte av fallet mellom 353 moh og 60 moh. Vassvegen skal vere nedgraven heile vegen. Dei viktigaste problemstillingane i saka er slik NVE ser det, omsynet til friluftsliv og anadrom fisk. NVE meiner ulempene kan reduserast i tilstrekkelig grad gjennom avbøtande tiltak. I vedtak om løyve er det lagt vekt på at det skal gå ei heilårleg minstevassføring i Vengåa som er høgare enn det søkjar hadde foreslått. NVE vurderer at inngrepa berre vil få lokale verknader, og at det dermed er ei akseptabel utbygging.

NVE vurderer nytten av tiltaket som større enn ulempene for allmenne og private interesse og gjev difor løyve til bygging av Vengåa kraftverk på nærare fastsette vilkår.

Vengåa  kraftverk eies av Clemens Kraft AS, og har fakturaadresse Fridtjof Nansens plass 6, 0160 OSLO

Rørtrase etter opprydding

Kraftstasjon på Vengåa

Kontrollanlegget

Maskinen inne i kraftstasjon

 

Vengåa i Rauma

Gode forhold på Vengåa

Byggingen går etter planen på Vengåa med rørgate og inntak.

Vengåa i Rauma

Rørlegging på Vengåa

Da er vi godt i gang med rørlegging av vannveien på Vengåa kraftverk!

Vengåa i Rauma

Mye rør på Vengåa!

Klart for graving av vannveien på Vengåa.

FASE: DRIFT

Satt i drift i 2018

PROSJEKTLEDELSE
FAKTA

Brutto fallhøyde (m) 296
Lengde rørgate(m) 2500
Effekt (MW) 4,6
Produksjon (GWh/år) 11
Minstevannsføring sommer (l/s) 300
Minstevannsføring vinter (l/s) 100