Clemens Kraft

Clemens Kraft is growing and hiring

Clemens Kraft has 38 power plants in operation and 14 new power plants under construction. From August, the company will strengthen its operations with Tage Karlsen and Per Skogvoll.

– The great interest in the positions shows that Clemens Kraft has a strong position in the market, says CEO Børge Edvardsen Klingan. During 2021, Clemens Kraft will have a self-owned production portfolio of more than 700 GWh. With the new hires, the company paves the way for further growth.

Børge Edvardsen Klingan is very pleased that Karlsen and Skogvoll have accepted the positions.
– Both have good formal expertise and they will fit well with the company and our culture, Edvardsen Klingan points out. – The hiring is in line with the company’s strategy, and is a result of our success in realizing our goals. Growth in the company’s production creates predictability, new jobs and a basis for further investment and consolidation, Edvardsen Klingan emphasizes.

Tage Karlsen comes from Nordkraft where he has held several key positions in power generation and grid operations. Among other things, he has been CEO of Nordkraft Nett for 6 years. Karlsen has a broad formal background, including a master’s degree in maintenance.

Petter Skogvoll becomes new operating engineer in Clemens Kraft. He comes from the role of planner in Vesterålskraft Nett and has worked with reinvestments and new network connections. Skogvoll holds a master’s degree in electrical power / electronics. Both are formally employed in Clemens Kraft Drift.

For more information, contact
CEO Børge Edvardsen Klingan
Mob: 916 39 906
Email: borge.edvardsen.klingan@clemenskraft.no

Clemens Kraft

Clemens Kraft vokser og ansetter

Clemens Kraft har 38 kraftverk i drift og 14 nye kraftverk under bygging. Fra august styrker selskapet seg på driftssiden med Tage Karlsen og Petter Skogvoll.

– Den store interessen for stillingene viser at Clemens Kraft har en sterk posisjon i markedet, sier administrerende direktør Børge Edvardsen Klingan. I løpet av 2021 kommer Clemens Kraft til å ha en egeneiet produksjonsportefølje på mer enn 700 GWh. Med nyansettelsene legger selskapet til rette for ytterligere vekst.

Børge Edvardsen Klingan er svært fornøyd med at Karlsen og Skogvoll har takket ja til stillingene.
– Begge har god formalkompetanse og de vil passe godt inn i selskapet og kulturen hos oss, påpeker Edvardsen Klingan. – Ansettelsene er i tråd med selskapets strategi, og er et resultat av at vi sammen lykkes med å realisere målene våre. Vekst i selskapets produksjon skaper forutsigbarhet, nye arbeidsplasser og grunnlag for videre satsing og konsolidering, fremholder Edvardsen Klingan.

Tage Karlsen kommer fra Nordkraft hvor han har hatt flere sentrale stillinger innenfor kraftproduksjon og nettvirksomhet. Han har blant annet vært administrerende direktør i Nordkraft Nett i 6 år. Karlsen har bred formell bakgrunn, bl.a. med en mastergrad innenfor vedlikehold.

Petter Skogvoll blir ny driftsingeniør i Clemens Kraft. Han kommer fra rollen som planlegger i Vesterålskraft Nett og har arbeidet med reinvesteringer og nye nettilknytninger. Skogvoll har mastergrad innenfor elkraft/elektronikk. Begge blir formelt ansatt i Clemens Kraft Drift.

 

For mer informasjon, kontakt
CEO Børge Edvardsen Klingan
Mob.: 916 39 906
E-post: borge.edvardsen.klingan@clemenskraft.no

 

 

 

Kjeldalselva power plant is operating!

Kjeldalselva power plant is beautifully located by the fjord in the Storfjord municipality in Troms. The power plant is surrounded by the spectacular mountains «Lyngsalpene» with high peaks up to 1 800 meters altitude.

The power plant exploits a fall of 233 meters from the intake down to the power station. The annual average production is estimated 12.7 GWh from a 5.1 MW Pelton turbine. The waterway consists of 826 meters of water-filled tunnel and 446 meters of pressure pipe.

The project has been an extensive process from the concession was granted some 10 years ago until final completion of power plant in 2020. The power plant received a license from NVE in 2009, with construction starting during the fall of 2018.

The intake is steep and rugged to get to at the top of Kjeldalen. There is no road leading up to the intake, hence all equipment has been flown in while personnel at the station have the options of either walking or using skis to arrive at the water intake.

The power plant is environmental friendly with only minor visible interference in the landscape. The power plant can be observed by car when drinving the main road (Europavei 6) when passing Hatteng, the municipal center in Storfjord.

Kjeldalselva kraftverk er i drift!

Kjeldalselva kraftverk ligger vakkert til ved fjorden i Storfjord kommunen i Troms. Kraftverket har Lyngsalpene som nedslagsfelt med høye tinder opp mot 1 800 meter høyde.

Kraftverket nytter et fall på 233 meter fra inntaket oppe i Kjeldalselva ned til kraftstasjonen. Dette gir en årlig beregnet middelproduksjon på 12,7 GWh fra en peltonturbin med effekt på 5,1 MW. Vannveien består av 826 meter vannfylt tunnel og 446 meter trykkrør.

Det har vært en lang prosess på over 10 år fra konsesjon ble gitt til kraftverket nå endelig står ferdig. Kraftverket fikk konsesjon fra NVE i 2009, med byggestart høsten 2018.

Inntaket ligger bratt og ulendt til oppe i Kjeldalen. Det er ikke vei opp, så utstyr har blitt fløyet opp og personell har måtte gå til fots eller ved bruk av ski og truger, en liten times rolig gange fra kraftstasjonen.

Kraftverket står nå ferdig, med lite synlige inngrep i landskapet. Men man kan se kraftverket fra Europavei 6 når man kjører forbi Hatteng, kommunesenteret i Storfjord, innerst i Lyngenfjorden.

Produksjon av strøm i Gudåa kraftverk

Siden torsdag 4. juni har det vært stabil produksjon av strøm i Gudåa kraftverk. Med en installert effekt på 4,7 MW og full drift siden torsdag, var samlet produksjon den 8.6 på 400 MWh.

Hovedkonklusjonen er at Gudåa kraftverk ser ut til å fungere som planlagt. Både vannveien og utstyret virker som det skal. Det gjenstår noe mindre kompletteringer og justeringer for å få et anlegg som er så driftsvennlig og effektivt som mulig, men vi er på saken.

 

 

Regjeringen melder at de ikke går videre med Kraftskatteutvalgets forslag for vannkraft

Gode nyheter for vannkraftbransjen!
Europower-energi.no skriver:

«Etter innspill fra kommunene og næringen har regjeringen besluttet at den ikke vil gå videre med Kraftskatteutvalgets forslag til endringer i vannkraftbeskatningen, heter det i en pressemelding fra Finansdepartementet.

– Vannkraft er en verdifull ressurs som vi må ta godt vare på. Den skal forvaltes til det beste for lokalsamfunnene, og for samfunnet som helhet, sier finansminister Jan Tore Sanner i meldingen.

Ifølge ministeren har regjeringen lyttet til både kommuner og næring, og anerkjenner at utvalget har pekt på viktige problemstillinger i kraftverksbeskatningen. Etter at Kraftskatteutvalgets forslag ble lagt ut på høring med frist 1. januar har det kommet inn rundt 350 høringssvar, og regjeringen har altså kommet frem til at de ikke går videre med forslaget til endringer.

– Naturressurser bør beskattes slik at overskuddet tilfaller fellesskapet, samtidig som selskapene kan utvinne lønnsomme ressurser. Regjeringen har lagt vekt på forutsigbarhet, sier Sanner.

Kraftskatteutvalget ble oppnevnt av regjeringen i juni 2018 som oppfølging av Jeløya-plattformen. Utvalget la frem sin utredning 30. september 2019 i NOU 2019: 16 Skattlegging av vannkraftverk

Les saken her:

europower-energi.no

 

 

Regjeringen går ikke videre med Kraftskatteutvalgets forslag til endringer i vannkraftbeskatningen. Her fra utvalgets fremleggelse av rapporten 30. september i fjor. Fra venstre: Jøril Mæland, Tarjei Havnes, Tone Kaarbø, utvalgsleder Per Sanderud, Benn Folkvord og Ragnhild Camilla Schreiner.
Foto fra Europower-energi.no av Fredrik Kveen.

Utbygging av Hellifossen kraftverk

Magnhild Roe er prosjektleder for Hellifossen kraftverk. Hun har møtt Brønnøysunds avis ved anleggsområdet for å se på fremdriften.

 

Les artikkelen her: Brønnøysund avis

 

Trykk på bildet for større tekst.